UAB Gamano, atstovaujama direktoriaus Evaldo Leščinsko, veikiančio pagal Įmonės Įstatus (toliau vadinamas Organizatorius) ir pildantis registracijos formą atstovas, (toliau vadinamas Dalyvis), toliau Organizatorius ir Dalyvis kartu gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarėme šią Sutartį dėl dalyvavimo parodoje „Christmas2business“, toliau vadinamą Sutartimi:

  1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria, kad Organizatorius įsipareigoja suteikti šios Sutarties 2 dalyje numatytas Paslaugas Dalyviui dalyvaujant specializuotoje parodoje „Christmas2business“ (toliau vadinama Paroda), o Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Parodoje šios Sutarties 3 dalyje numatytomis sąlygomis.

1.2. Paroda vyks 2019 m. spalio mėnesio 9 d. 11-18 valandomis ir 2019 m. rugsėjo mėnesio 10 d. 11-18 valandomis, Vilniaus miesto Rotušėje, Didžioji g. 31, Vilniuje.

  1. ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Suteikti Dalyvio ekspozicijai plotą Parodos laikotarpiui. Ekspozicijos dydis ir vieta salės plane pažymėta Sutarties priede Nr. 1

2.2. Organizatorius įsipareigoja viešinti Dalyvio pateiktą informaciją, susijusią su Paroda, Parodos socialiniame tinkle ir Parodos leidinyje (publikuojama nuoroda į Dalyvio svetainę ar facebook puslapį, bei kontaktiniai duomenys).

2.3. Užtikrinti Parodos patalpų, kuriose bus įrengtas Dalyvio ekspozicinis plotas bendrą priešgaisrinę saugą, viešąją tvarką, periodinį patalpų valymą.

2.4. Organizatorius neatsako už nelaimingus atsitikimus, eksponatu pažeidimus, vagystes, stichines ar technines nelaimes, vandens ar elektros techninius pertrūkius, įvykusius ne dėl Organizatoriaus kaltės. Organizatorius atsako tik už žalą, kurią padarė parodos dalyviams, lankytojams ir tretiesiems asmenims parodos personalas.

2.5. Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl sutarties nevykdymo, esant valstybės kompetentingų institucijų skubiam nurodymui dėl kitokio Vilniaus rotušės patalpų panaudojimo. Tokiu atveju Organizatorius įsipareigoja grąžinti Dalyviui sumą, kurią yra gavęs pagal šią sutartį, arba sudaryti Dalyviui galimybę dalyvauti Parodoje kitoje renginio vietoje.

2.6. Organizatorius neatsako už patentų, prekybos ženklų ar kitokius nuosavybės teisių pažeidimus, susijusius su Dalyvio eksponuojamomis prekėmis ar paslaugomis.

  1. DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Įrengti savo ekspozicinį plotą ne vėliau kaip likus 1 val iki parodos atidarymo ir naudoti tik savo produkcijai/paslaugoms eksponuoti.

3.2. Laikytis tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės bei aplinkos saugos taisyklių, taip pat visų prekybos taisyklių.

3.3. Dalyvauti Parodoje visą parodos laikotarpį, nurodytą 1.2 punkte ir atlikti registraciją, kurį vyks 1 kalendorinę dieną prieš parodą nuo 13 val. iki 19 val Parodos patalpose.

3.4. Dalyvis pats atsako už eksponatų atvežimą, jų pažeidimus ir apsaugą iki parodos pradžios, jos metu ir jai pasibaigus, taip pat už žalą, padarytą trečiųjų asmenų. Organizatorius rekomenduoja Dalyviui apdrausti savo eksponatus parodos darbo ir ekspozicijos montavimo bei išmontavimo laikotarpiui.

3.5. Dalyvis atsako už jo ekspozicija padaryta žala Parodos patalpoms ir tretiesiems asmenims.

  1. PASLAUGO APMOKĖJIMO TVARKA:

4.1. Dalyvis už šios Sutarties 2 dalyje numatytas Organizatoriaus Paslaugas sumoka pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą per 2 (dvi) darbo dienas nuo jos išrašymo datos..

4.2. Jeigu Dalyvis pažeidžia šios sutarties 3.3. punktą, Dalyvis turi sumokėti 50 procentų didesnę Paslaugų kainą.

  1. SUTARTIES NEVYKDYMO AR NETINKAMO VYKDYMO PASEKMĖS

5.1. Jeigu Dalyvis netinkamai vykdo šios Sutarties 4.1. punkto sąlygas, Organizatorius turi teisę nepranešęs Dalyviui vienasmeniškai nutraukti sutartį. Tokiu atveju, Dalyvio įmokėtos įmokos jam negrąžinamos ir lieka Organizatoriui kaip bauda.

5.2. Dalyvis turi teisę, pateikdamas raštišką pranešimą, atsisakyti dalyvauti Parodoje, vienašališkai nutraukdamas sutartį dėl dalyvavimo ir parodos ploto suteikimo parodoje. Tokiu atveju registracijos (dalyvio) mokestis Dalyviui yra negrąžinamas.

5.3. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti Parodoje, kai iki jos pradžios lieka mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Dalyviui mokestis už parodos ploto suteikimą parodoje negrąžinamas.

5.4. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti Parodoje, kai iki jos pradžios lieka nuo 30 (trisdešimties) iki 45 (keturiasdešimt penkių) dienų, Dalyviui grąžinama 25 proc. mokesčio už parodos ploto suteikimą parodoje.

5.5. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti Parodoje, kai iki jos pradžios lieka nuo 45 (keturiasdešimt penkių) iki 70 (septyniasdešimties) dienų, Dalyviui grąžinama 50 proc. mokesčio už parodos ploto suteikimą parodoje.

5.6. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti Parodoje, kai iki jos pradžios lieka nuo 70 (septyniasdešimties) iki 90 (devyniasdešimt) dienų, Dalyviui grąžinama 70 proc. mokesčio už parodos ploto suteikimą parodoje.

5.7. Tuo atveju, jeigu Dalyvis sugadina jam suteiktą ekspozicijos plotą, jis privalo atlyginti visas vietos taisymo išlaidas.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Nesutarimai, kurie gali atsirasti dėl šios sutarties ir yra susijęs su jos galiojimu, vykdymu, nutraukimu, sprendžiami abiejų šalių susitarimu, o nesutarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.3. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie surašyti raštu, pasirašyti abiejų sutarties šalių, o parašai patvirtinti šalių antspaudais.

6.4. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie po vieną išduodami Organizatoriui ir Dalyviui ir turi vienodą teisinę galią.

6.6. Visi klausimai, susiję su Sutarties objektu bei sąlygomis ir neaptarti šioje Sutartyje, yra reguliuojami LR CK ir kitų LR įstatymų nuostatomis.

ORGANIZATORIUS:
UAB GAMANO
Gražinos g.3-4, Vilnius
Įmonės kodas 302451019
PVM kodas LT10007898518
A.s. LT173500010003226141
Direktorius
Evaldas Leščinskas